Som Formació online

Anàlisi comptable i financera

Inici

02

Octubre

2024

Final

11

Desembre

2024

Hores

50

400€
Inscripció

Objectius del curs

  • Interpretar diferenciar i valorar correctament des del punt de vista comptable i financer la informació representada en els estats comptables anuals.
  • Analitzar la informació comptable mitjançant l'ús de tècniques d'anàlisi econòmica financer i patrimonial i la interpretació de manuals de procediment d'organitzacions tipus.

Dirigit a

Gerents, empresaris, responsables d'administració, persones que treballen en el departament de comptabilitat i finances. En general a totes aquelles persones que tenint una base comptable necessitin o vulguin conèixer aquesta part de la comptabilitat financera.


Contingut

Mòdul I

Els estats comptables.

UD1. Introducció.

UD2. Balanç de situació.

2.1. Criteris d'ordenació.

2.2. Actiu no corrent.

2.3. Actiu corrent.

2.4. Patrimoni net.

2.5. Passiu.

UD3. Compte de pèrdues i guanys.

3.1. Operacions continuades i operacions interrompudes.

3.2. Ingressos i despeses.

3.3. Resultat d'explotació.

3.4. Resultat financer.

3.5. Resultat abans d'impostos.

3.6. Resultat procedent d'operacions continuades.

3.7. Resultat d'operacions interrompudes.

3.8. Resultat de l'exercici.

UD4. Estat de canvis en el patrimoni.

4.1. Resultats del compte de pèrdues i guanys.

4.2. Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net.

4.3. Total transferències al compte de pèrdues i guanys.

4.4. Total d'ingressos i despeses reconeguts.

4.5. Estat total de canvis en el patrimoni net.

4.6. Saldos finals i saldos ajustats.

UD5. Estat de fluxos d'efectiu.

5.1. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació.

5.2. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió.

5.3. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament.

5.4. Efecte de les variacions dels tipus de canvi.

5.5. Augment / disminució neta de l'efectiu.

UD6. La memòria.

6.1. Models.

6.2. Contingut.

6.3. Criteris d'emplenament.

 

Mòdul II

Anàlisi percentual i mitjançant ràtios dels estats comptables.

UD1. Introducció.

UD2. Solvència.

2.1. Liquiditat.

2.2. Tresoreria.

2.3. Disponibilitat.

UD3. Endeutament.

3.1. Endeutament total.

3.2. Autonomia.

3.3. Garantia.

3.4. Qualitat del deute.

3.5. Pes dels recursos permanents.

UD4. El fons de maniobra.

4.1. Actiu corrent. Els seus components.

4.2. Passiu corrent. Els seus components.

4.3. Valors del fons de maniobra i el seu significat.

4.4. Fons de maniobra aparent i fons de maniobra necessari.

UD5. Període de maduració.

5.1. Estoc de matèries primeres.

5.2. Estoc de productes en curs.

5.3. Estoc de productes acabats.

5.4. Termini de cobrament a clients.

UD6. Cash flow.

6.1. Cash flow financer.

6.2. Cash flow econòmic.

6.3. Relacions diferències i implicacions d'ambdós.

UD7. Palanquejament operatiu i palanquejament financer.

7.1. Concepte de palanquejament.

7.2. L'ús del deute.

7.3. Efectes de l'apalancament financer.

UD8. Llindar de rendibilitat.

8.1. Càlcul.

UD9. Rendibilitat financera i rendibilitat econòmica.

9.1. Relació entre benefici net i capitals propis (ROE).

9.2. Relació entre benefici abans d'interessos i impostos i actiu total (ROI).

 


Perfil dels ponents

Josep Palmés

Economista i Màster en finances per ESADE, àmplia experiència desenvolupant l'activitat de consultor d'empreses en l'àmbit financer i docent.


Inici

02

Octubre

2024

Final

11

Desembre

2024

Hores

50

400 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

977223111

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar


Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 977223111

Email: formacio@cambratgn.org